Regulamin serwisu Meblebook.pl

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  • 1.1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu Meblebook.pl.
  • 1.2. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie i nieprzerwanie na stronie internetowej Meblebook.pl w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie i zapisanie na nośniku w każdej chwili.
  • 1.3. Poprzez akceptację Regulaminu, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptuje wszystkie jego postanowienia i zobowiązuje się do przestrzegania ich.

2. DEFINICJE

 • Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:
 • MEBLEBOOK– serwis dostępny w domenie internetowej www.meblebook.pl, służący w szczególności prezentacji, porównywaniu towarów oferowanych przez sklepy internetowe którego operatorem jest Webmast Digital Dominik Zych z siedzibą w Emilianów 4, 99-423 Bielawy NIP 8341888545 REGON 38033814
  • Email: info@meblebook.pl
  • Adres: Webmast Digital Dominik Zych Emilianów 4, 99-423 Bielawy
 • Serwis świadczy usługi na różnych typach urządzeń, tj: desktop, urządzenia mobilne i tablety.
 • UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat i posiada zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która korzysta z serwisu Meblebook.pl i/lub Usług i zaakceptowała niniejszy Regulamin.
 • SKLEP – sklep internetowy prezentujący w serwisie Meblebook swoje towary.
 • TOWAR – nowy produkt oferowany przez Sklepy
 • REGULAMIN – niniejszy dokument.

3. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU MEBLEBOOK.PL

  • 3.1. Serwis Meblebook nie prowadzi sprzedaży, nie jest stroną transakcji, a jedynie informuje o ofertach handlowych Sklepów.
  • 3.2. Użytkownik może korzystać z serwisu Meblebook za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem(komputer, telefon), wyłącznie poprzez stosowną przeglądarkę internetową. Serwis Meblebook zastrzega, że w przypadku niektórych usług, dla skorzystania z pełnej ich funkcjonalności, niezbędne jest włączenie w przeglądarce internetowej Użytkownika obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash, a także cookies
  • 3.3. Zakres usług świadczonych użytkownikom przez Meblebook
   • – Uzyskiwanie informacji o Towarach oferowanych przez Sklepy
   • – Przejście na strony Sklepów promowanych w serwisie Meblebook
   • – Przeglądanie katalogów z produktami sklepów, w tym zdjęć i elementów opisowych produktów ułożonych w ramach określonej przez Meblebook struktury kategorii
   • – Filtrowanie i sortowanie produktów na listingach
   • – Przeglądanie produktów podobnych do klikniętego produktu przez użytkownika
   • – Polubienie produktu (oznaczenie serduszka przy zdjęciu produktu) i dodawanie produktów do ulubionych
   • – Przeglądanie produktów ostatnio klikniętych
   • – Przeglądania produktów dodanych do ulubionych
   • – Korzystanie z wyszukiwarki produktów
   • – Zapis do newslettera i otrzymywanie informacji o produktach z katalogu Meblebook drogą elektroniczną
   • – Otrzymywanie powiadomień webowych z produktami (web push)
   • – Przeglądanie treści o charakterze inspiracyjnym z zakresu wystroju wnętrz (trendy/blog)
   • – Komentowanie oraz udostępnianie na serwisach społecznościowych Użytkownika treści umieszczonych na serwisie
   • – Udział w konkursach i promocjach organizowanych i współorganizowanych przez serwis
  • 3.4. Serwis Meblebook dokłada wszelkich starań, aby informacje prezentowane w serwisie Meblebook były przez Sklepy przedstawiane zgodnie z aktualnym stanem faktycznym, jednak nie może tego w pełni zagwarantować. W celu sprawdzenia aktualności ceny, opisu oraz dostępności Towaru, Użytkownik powinien przejść do witryny internetowej Sklepu, z którego dana oferta pochodzi. W razie jakichkolwiek wątpliwości Użytkownik powinien kontaktować się bezpośrednio ze Sklepem, z którego dana oferta pochodzi. Serwis Meblebook zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice w cenie lub opisie Towaru pomiędzy informacją prezentowaną w serwisie Meblebook i na stronie internetowej Sklepu;
  • 3.5. Transakcja kupna pomiędzy Użytkownikiem i Sklepem odbywa się na warunkach określonych przez Sklep i powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Serwis Meblebook nie odpowiada za treść ofert prezentowanych przez Sklepy, a także za przebieg ewentualnych transakcji kupna, w szczególności nie odpowiada:
   • a. za zgodność wykonania umowy z treścią informacji prezentowanej w serwisie Meblebook,
   • b. z tytułu realizacji zamówienia złożonego w Sklepie,
   • c. z tytułu rękojmi, gwarancji ani za sposób wykonania, niewykonania czy też nienależytego wykonania przez Sklep obowiązku lub obowiązków wynikających z umowy kupna – sprzedaży Towaru lub przepisów prawa,
   • d. za jakość, bezpieczeństwo, legalność Towarów, a także prawdziwość i rzetelność ich opisu prezentowanych w serwisie Meblebook przez Sklepy oraz zdolność Sklepu do ich sprzedaży

 

4. ZASADY DOTYCZĄCE PRZERW TECHNICZNYCH W DZIAŁANIU SERWISU

  • 4.1. Serwis Meblebook dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Meblebook. Mimo to czasami mogą wystąpić awarie i błędy techniczne spowodowane kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem. W każdym przypadku Meblebook stara się w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych
  • 4.2. Aby rozwijać serwis oraz minimalizować ryzyko wystąpienia awarii, konieczne są okresowe przerwy techniczne, w czasie których w systemie informatycznym wprowadzane są odpowiednie zmiany. Serwis Meblebook dba o to, aby przerwy techniczne nie były uciążliwe dla Użytkowników, w tym celu w miarę możliwości planuje je na godziny nocne
  • 4.3. Za awarię techniczną uznaje się sytuację, w której zdecydowana większość Użytkowników utraciła możliwość korzystania z podstawowych funkcji serwisu związanych z porównywaniem ofert sklepowych
  • 4.4. Za błąd techniczny uznaje się każdy problem techniczny związany z funkcjonowaniem Meblebook inny niż wskazany w powyższym pkt. 4.3.

 

5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

  • 5.1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące usług świadczonych przez serwis Meblebook
  • 5.2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres: Webmast Digital Dominik Zych Emilianów 4, 99-423 Bielawy bądź poprzez wysłanie e-maila na adres: info@meblebook.pl
  • 5.3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji
  • 5.4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez serwis Meblebook
  • 5.5. Serwis Meblebook zastrzega, że reklamacje dotyczące jakości lub wad Towarów nabytych od Sklepów, czy też nienależytego wykonania bądź niewykonania umowy należy kierować bezpośrednio do Sklepu, z którego Towar pochodzi i nie będą one rozpatrywane przez serwis Meblebook.

 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  • 6.1. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, serwis Meblebook poinformuje o tym Użytkowników na stronach meblebook.pl.
  • 6.2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  • 6.3. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny