Regulamin

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu Meblebook.pl.
 2. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie i nieprzerwanie na stronie internetowej Meblebook.pl w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie i zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 3. Poprzez akceptację Regulaminu, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptuje wszystkie jego postanowienia i zobowiązuje się do przestrzegania ich.

2. DEFINICJE

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

  • MEBLEBOOK– serwis dostępny w domenie internetowej www.meblebook.pl, służący w szczególności prezentacji, porównywaniu towarów oferowanych przez sklepy internetowe którego operatorem jest Webmast Digital Dominik Zych z siedzibą w Emilianów 4, 99-423 Bielawy NIP 8341888545 REGON 38033814
   • Email: info@meblebook.pl
   • Adres: Webmast Digital Dominik Zych Emilianów 4, 99-423 Bielawy

Serwis świadczy usługi na różnych typach urządzeń, tj: desktop, urządzenia mobilne i tablety.

  • UŻYTKOWNIK – osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat i posiada zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która korzysta z serwisu Meblebook.pl i/lub Usług i zaakceptowała niniejszy Regulamin.
  • SKLEP – sklep internetowy prezentujący w serwisie Meblebook swoje towary.
  • TOWAR – nowy produkt oferowany przez Sklepy
  • REGULAMIN – niniejszy dokument.

3. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU MEBLEBOOK.PL

 1. Serwis Meblebook nie prowadzi sprzedaży, nie jest stroną transakcji, a jedynie informuje o ofertach handlowych Sklepów.
 2. Użytkownik może korzystać z serwisu Meblebook za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem(komputer, telefon), wyłącznie poprzez stosowną przeglądarkę internetową. Serwis Meblebook zastrzega, że w przypadku niektórych usług, dla skorzystania z pełnej ich funkcjonalności, niezbędne jest włączenie w przeglądarce internetowej Użytkownika obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash, a także cookies
 3. Zakres usług świadczonych użytkownikom przez Meblebook
  – Uzyskiwanie informacji o Towarach oferowanych przez Sklepy
  – Przejście na strony Sklepów promowanych w serwisie Meblebook
  – Przeglądanie katalogów z produktami sklepów, w tym zdjęć i elementów opisowych produktów ułożonych w ramach określonej przez Meblebook struktury kategorii
  – Filtrowanie i sortowanie produktów na listingach
  – Przeglądanie produktów podobnych do klikniętego produktu przez użytkownika
  – Polubienie produktu (oznaczenie serduszka przy zdjęciu produktu) i dodawanie produktów do ulubionych
  – Przeglądanie produktów ostatnio klikniętych
  – Przeglądania produktów dodanych do ulubionych
  – Korzystanie z wyszukiwarki produktów
  – Zapis do newslettera i otrzymywanie informacji o produktach z katalogu Meblebook drogą elektroniczną
  – Otrzymywanie powiadomień webowych z produktami (web push)
  – Przeglądanie treści o charakterze inspiracyjnym z zakresu wystroju wnętrz (trendy/blog)
  – Komentowanie oraz udostępnianie na serwisach społecznościowych Użytkownika treści umieszczonych na serwisie
  – Udział w konkursach i promocjach organizowanych i współorganizowanych przez serwis
 4. Serwis Meblebook dokłada wszelkich starań, aby informacje prezentowane w serwisie Meblebook były przez Sklepy przedstawiane zgodnie z aktualnym stanem faktycznym, jednak nie może tego w pełni zagwarantować. W celu sprawdzenia aktualności ceny, opisu oraz dostępności Towaru, Użytkownik powinien przejść do witryny internetowej Sklepu, z którego dana oferta pochodzi. W razie jakichkolwiek wątpliwości Użytkownik powinien kontaktować się bezpośrednio ze Sklepem, z którego dana oferta pochodzi. Serwis Meblebook zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice w cenie lub opisie Towaru pomiędzy informacją prezentowaną w serwisie Meblebook i na stronie internetowej Sklepu;
 5. Transakcja kupna pomiędzy Użytkownikiem i Sklepem odbywa się na warunkach określonych przez Sklep i powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Serwis Meblebook nie odpowiada za treść ofert prezentowanych przez Sklepy, a także za przebieg ewentualnych transakcji kupna, w szczególności nie odpowiada:
  – za zgodność wykonania umowy z treścią informacji prezentowanej w serwisie Meblebook,
  – z tytułu realizacji zamówienia złożonego w Sklepie,
  – z tytułu rękojmi, gwarancji ani za sposób wykonania, niewykonania czy też nienależytego wykonania przez Sklep obowiązku lub obowiązków wynikających z umowy kupna – sprzedaży Towaru lub przepisów prawa,
  – za jakość, bezpieczeństwo, legalność Towarów, a także prawdziwość i rzetelność ich opisu prezentowanych w serwisie Meblebook przez Sklepy oraz zdolność Sklepu do ich sprzedaży

4. ZASADY DOTYCZĄCE PRZERW TECHNICZNYCH W DZIAŁANIU SERWISU

 1. Serwis Meblebook dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Meblebook. Mimo to czasami mogą wystąpić awarie i błędy techniczne spowodowane kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem. W każdym przypadku Meblebook stara się w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych
 2. Aby rozwijać serwis oraz minimalizować ryzyko wystąpienia awarii, konieczne są okresowe przerwy techniczne, w czasie których w systemie informatycznym wprowadzane są odpowiednie zmiany. Serwis Meblebook dba o to, aby przerwy techniczne nie były uciążliwe dla Użytkowników, w tym celu w miarę możliwości planuje je na godziny nocne
 3. Za awarię techniczną uznaje się sytuację, w której zdecydowana większość Użytkowników utraciła możliwość korzystania z podstawowych funkcji serwisu związanych z porównywaniem ofert sklepowych
 4. Za błąd techniczny uznaje się każdy problem techniczny związany z funkcjonowaniem Meblebook inny niż wskazany w powyższym pkt. 4.3.

5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące usług świadczonych przez serwis Meblebook
 2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres: Webmast Digital Dominik Zych Emilianów 4, 99-423 Bielawy bądź poprzez wysłanie e-maila na adres: info@meblebook.pl
 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji
 4. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez serwis Meblebook
 5. Serwis Meblebook zastrzega, że reklamacje dotyczące jakości lub wad Towarów nabytych od Sklepów, czy też nienależytego wykonania bądź niewykonania umowy należy kierować bezpośrednio do Sklepu, z którego Towar pochodzi i nie będą one rozpatrywane przez serwis Meblebook.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, serwis Meblebook poinformuje o tym Użytkowników na stronach meblebook.pl.
 2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny